Οι διαδικασίες έχουν χαρακτήρα καταδρομικής επιχείρησης