Το πτητικό έργο της χώρας είναι ένα εθνικό έργο. Είναι περιουσία, είναι επένδυση.