Ομάδα εξειδικευμένων στελεχών θα παρακολουθούν την εκτέλεση των συμβάσεων