Να δούμε ολοκληρωμένα και όχι αποσπασματικά την πολιτική για το περιβάλλον και τον ορυκτό πλούτο